Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego HIRO , którego wydawcą i usługodawcą świadczonych usług jest WORK HARD sp. z o. o., w Warszawie , Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000333397, NIP 5252457730, (dalej: Usługodawca). HIRO.pl jest serwisem o charakterze informacyjnym. Odwiedzając Stronę lub korzystając z niej, potwierdzają Państwo zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, postanowień niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej.

Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. WORK HARD sp. z o. o., jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Strony oraz jej politykę prywatności.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie z Usług może wymagać uprzedniej rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zalogowania się w Serwisie poprzez serwis Facebook.com zgodnie z postanowieniami punktu 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Aby korzystać z zakładki +21, użytkownik musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat). W celu weryfikacji wieku, użytkownik będzie każdorazowo, proszony o podanie daty swojego urodzenia przed rozpoczęciem korzystania z przedmiotowej podstrony.
 5. Strona umożliwia użytkownikom zapoznanie się z informacjami o Spółce, oferowanych przez nią usługach, markach i produktach, wydarzeniach kulturalnych, reklamach, lokowanych produktach, tekstach sponsorowanych. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Usługodawca informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie mogą być świadczone przez podmioty trzecie.
 7. Żadna informacja na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie stanowi podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży.
 8. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.
 9. Odwiedzanie i korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz powszechnie akceptowanych zasad postępowania obowiązujących użytkowników Internetu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności   przepisy   ustawy   z   dnia   18   lipca   2002   r.   o   świadczeniu   usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju, użytkownik ponosi odpowiedzialność także za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.
 11. Użytkownik może w dowolnej chwili odstąpić od umowy poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony.

§2

Zobowiązania stron

 1. Korzystając z Usług Użytkownik zobowiązuje się do:
 • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
 • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 • korzystania z usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
 • nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury
 1. Użytkownik nie może:
 • zamieszczać reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
 • zamieszczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie danych, w szczególności utworów i innych materiałów, do których prawa przysługują osobie trzeciej, chyba że Użytkownik uzyskał stosowną zgodę tej osoby,
 • dostarczać, rozpowszechniać lub przechowywać w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
 • korzystać z Usług w celach agitacji politycznej lub religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych,
 • używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników, a także naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich przez osoby
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni, niewyłącznego zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet utworów dostarczonych przez Użytkownika w celu rozpowszechniania w Serwisie, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie Z tytułu udzielonego zezwolenia na korzystanie z utworów Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy. Użytkownik w nieodwoływalny sposób zrzeka się prawa do wynagrodzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utworów lub innych danych Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, chyba że niniejszy Regulamin stanowi
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie przez Użytkownika z utworów lub innych danych, do których prawa przysługują osobie trzeciej, w szczególności za ich
 7. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia

§3

Rejestracja w Serwisie. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób określony w formularzu rejestracyjnym:
 • login (nick),
 • adres poczty elektronicznej,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • płeć,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu,
 • miejscowość,
 • status zawodowy,
 • branża,
 • marka samochodu,
 • zainteresowania,
 1. Użytkownik może zalogować się w Serwisie korzystając z własnego konta w serwisie Facebook.com. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy danych określonych w ust. 1, podanych przez Użytkownika w serwisie Facebook.com, z uwzględnieniem warunków zachowania prywatności serwisu com.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z niektórych Usług bądź udział w niektórych konkursach i promocjach organizowanych przez Usługodawcę może wymagać podania innych danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez        Usługodawcę.
 4. Świadczenie niektórych usług w Serwisach może wymagać udostępniania niektórych danych Użytkownika osobom trzecim.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i prawidłowe dane niezbędne do rejestracji w Serwisie. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Serwisu lub w korzystaniu z Serwisu powstałe wskutek podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 6. Użytkownik powinien zabezpieczyć hasło dostępowe do Serwisu. Użytkownikowi nie wolno udzielać dostępu do Serwisu innej
 7. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych osobowych w celu świadczenia Usług, w celach marketingowych, a także na opracowywanie zgromadzonych przez Usługodawcę danych dotyczących Użytkownika w celu lepszego dopasowania treści redakcyjnych i marketingowych do zainteresowań użytkownika.
 8. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres poczty
 9. Usługodawca może przesyłać na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacje o charakterze technologicznym oraz inne ważne informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 10. Poprzez rejestrację w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 11. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana w sposób określony niniejszym
 12. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie przesyłając stosowną dyspozycję na adres poczty elektronicznej Usługodawcy unsubscribe@hiro.pl lub składając dyspozycję w Serwisie. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem wprowadzenia stosownych zmian w Serwisie przez Usługodawcę. Z tym dniem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia i trwale uniemożliwić dostęp Użytkownika do Serwisu, bez podawania przyczyny.4

Cookies i Adres IP

 1. Usługodawca stosuje pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika jak i w celach komercyjnych realizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może udostępniać zebrane informacje podmiotom, które zobowiązane będą do przestrzegania postanowień polityki prywatności wynikającej z niniejszego Regulaminu: podmiotom powiązanym ze Spółką, zaangażowanym przez Spółkę lub jej podmioty powiązane agencjom marketingowym i promocyjnym oraz konsultantom, innym podmiotom działającym na zlecenie Spółki, w tym świadczącym usługi administratora
 3. Usługodawca może uzyskiwać adres IP użytkownika, czyli adres Protokołu Internetowego, który jest przypisany do komputera użytkownika w trakcie korzystania z Internetu.
 4. Usługodawca przechowuje adresy IP użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami bezpieczeństwa.
 5. Usługodawca może udostępniać informacje na temat użytkowników Strony organom ścigania lub innym organom władzy publicznej w przypadkach, gdy jest to wymagane prawem (np. w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu ze Strony w sposób sprzeczny z przepisami prawa, w celu zapobieżenia działalności niezgodnej z prawem, w razie podejrzenia oszustwa, w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej Spółki lub innych podmiotów, w sytuacji potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia innych osób).
 • 5

Linki

 1. Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od Usługodawcy stron internetowych oraz zasobów
 2. Usługodawca nie sprawuje kontroli nad stronami i zasobami, o których mowa w punkcie 1, a niniejszy Regulamin ich nie obejmuje. Zalecane jest zapoznanie się przez Użytkowników z polityką prywatności oraz warunkami używania odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty
 3. Usługodawca nie odpowiada za dostępność stron i zasobów, o których mowa w punkcie 1.
 4. Spółka nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na stronach i wśród zasobów, o których mowa w punkcie 1.
 5. W przypadku oferowania na stronach, o których mowa w punkcie 1, towarów lub usług, ewentualne transakcje zawierane są między użytkownikiem a podmiotem trzecim, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.
 6. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące stron, o których mowa w punkcie 1, do administratora danej strony lub jej webmastera.

§6

Zamieszczanie informacji na Stronie lub za jej pośrednictwem

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik musi być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem (np. poprzez czaty, tablice ogłoszeń, zaproszenia) są ogólnodostępne i mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane przez inne
 2. Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swój
 3. Użytkownicy chcący nadesłać zdjęcia lub prace własne na adres Spółki lub jej adres poczty elektronicznej, zobowiązani są zapoznać się z warunkami jakie należy spełnić przed wysłaniem przedmiotowego dzieła jak i wysłać je z kompletem dokumentów, których listę jak i wzory znajdzie pod adresem Górskiego 6 w Warszawie.

§7

Korzystanie z materiałów dostępnych na Stronie

 1. Korzystając ze Strony użytkownik nie nabywa tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej do Strony ani do zamieszczonych na Stronie treści.
 2. Wszelkie prawa własności i inne prawa do Strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością WORK HARD sp. z o. o.
 3. Materiały zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

§8

Przekazywanie materiałów przez użytkowników i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Użytkownicy mogą przekazywać Spółce różnego rodzaju informacje lub materiały (zwane dalej łącznie „Przekazywanymi Materiałami”). Użytkownicy Strony zobowiązują się do nieprzekazywania Usługodawcy jakichkolwiek informacji poufnych lub materiałów chronionych prawami własności intelektualnej (np. w ramach przekazywania uwag czy sugestii). W przypadku chęci przekazania takich informacji lub materiałów, użytkownik obowiązany jest skontaktować się z halo@hiro.pl celem uprzedniego uzgodnienia zasad ich przekazania oraz zapewnienia niezbędnej
 2. Podczas korzystania ze Strony użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych treści o charakterze bezprawnym, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych ani profanujących, mogących stanowić zachowania lub zachęcać do zachowań niezgodnych z prawem ani materiałów zawierających spam lub treści reklamowe.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Przekazywane Materiały, które dostarcza Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo filtrowania wszystkich wpisów i materiałów przekazywanych przez osoby, które łamią postanowienia
 5. Przekazując materiały na Stronę użytkownik akceptuje fakt, iż Usługodawca ma prawo usuwania i kasowania wpisów ze względów technicznych lub z innych ważnych powodów (np. jeśli mamy podstawy przypuszczać, że naruszają one przepisy prawa, dobra osobiste lub prawa innych osób).
 6. Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy listownie pod adres: halo@hiro.pl
 7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wystawiać, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, zwielokrotniać (w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie Regulaminu), tworzyć opracowań, wprowadzać do obrotu, wykonywać, wyświetlać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani eksploatować w jakikolwiek inny sposób treści, oprogramowania, materiałów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem ani Strony w całości lub w części.

§9

Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z korzystaniem lub dostępem, z jakichkolwiek materiałów zawartych na Stronie, lub spowodowanych awarią, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym lub awarią łącza. Powyższe wyłączenie nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 2. Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Usługodawcę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie. Spółka oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność, rzetelność i aktualność treści zawartych na Stronie oraz skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze§10

Newsletter

 1. Newsletter to bezpłatna Usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podaną skrzynkę poczty elektronicznej lub wskazany adres korespondencyjny treści propagowanych przez Spółkę.
 2. Dokonując subskrypcji Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji.

§11

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia Usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:
 • sposobu lub jakości świadczenia Usług,
 • działalności
 1. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres halo @ hiro.pl, wskazując równocześnie:
 • dane identyfikacyjne użytkownika,
 • określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • roszczenie Użytkownika
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej
 2. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. , Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

§12

Zmiany Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje użytkowników za pośrednictwem
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej

§13

Naruszenie prywatności

 1. Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające jego prywatność, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie Spółce tej sprawy na adres mailowy halo@hiro.pl.