Konkurs Ray-Ban @ Audioriver

 audio2-01

Uwaga! Wybraliśmy najpopularniejsze zdjęcia! Osoby, które wygrały w konkursie i zgarniają Mini wzmacniacz dźwięku Ray-Ban oraz słuchawki Ray-Ban to : KAROLINA KRASUSKA, ŁUKASZ GROBELSKI, MARLENA BIENIEK, IZABELA GOLONKA, DAMIAN BALA, KLAUDIA WERONIKA KANIECKA, MICHAŁ ADAMCZEWSKI, ŁUKASZ KANIECKI, AGATA MARIA NOWAK, GRAŻYNA BIELECKA, PAWEŁ ANTOŃ, KRYSTIAN ADAMCZYK, PRZEMYSŁAW URBN, MARCIN ULIŃSKI.

Serdecznie gratulujemy, nagrody czekają w Redakcji HIRO na ul. Chmielnej 7/14.

Oferta pracy w HIRO

Szukamy autorów / twórców kontentu. Tematy: film, streetwear, kultura, newsy. Chcesz współtworzyć życie kulturalne twojego miasta? Dołącz do ekipy HIRO! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej


Tych, którym do Warszawy nie po drodze, prosimy o wysyłanie adresów pocztowych.

REGULAMIN KONKURSU

RAY BAN NEVER HIDE

 

Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs „ RAY BAN NEVER HIDE  ”  (dalej: „Konkurs”), zlecony przez Luxottica Poland Sp.z.o.o. (dalej: „Zlecający”) na którego rzecz którego usługi w zakresie organizacji wykonuje – Work Hard, której właścicielem jest Krzysztof Grabań, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Work Hard Sp.zo.o.”, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 7/14, 00-021 Warszawa, posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokonany pod numerem 333397 przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa numer identyfikacji podatkowej NIP 525-245-77-30 numer statystyczny REGON 14188695100000, (dalej: „Realizator”).

 

1)        Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, pisane z wielkiej litery, bez względu na to czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej oznaczają:

 • Komisja – zespół 3 osób powołanych przez Realizatora w celu realizacji postanowień Regulaminu, w szczególności do nadzoru nad przebiegiem Konkursu.
 • Laureat – uczestnik, któremu przyznana zostaje nagroda.
 • Uczestnik – podmiot uprawniony do udziału w Konkursie.
 • Platforma – dedykowana konkursowi galeria znajdujące się na fanpage Hiro.

2)        Postanowienia wstępne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage magazynu Hiro należącym do Realizatora.

a)      Czas trwania konkursu to  29.07.2014-10.08.2014

b)     Po dwóch tygodniach konkursu Komisja wybierze 20 zdjęć, które posiadają największą liczbę like. Wszystkie wybrane zdjęcia otrzymają nagrody rzeczowe.

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2. Nagrody zostaną przyznane i wydane zgodnie z zapisami Regulaminu zawartymi poniżej.
 3. Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu, o stosownej zmianie poinformuje w komunikacji Konkursu.

3)        Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem w każdej edycji Konkursu może być podmiot, który co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook.com;

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)       wykonał prawidłowo Zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4) Regulaminu.

 1. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 2 powyżej wyklucza udział Uczestnika w edycji Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Realizator dołoży starań, aby korzystanie z platformy Konkursu było możliwe dla Uczestników z wykorzystaniem wszelkich przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych oraz połączeń sieciowych. Realizator nie gwarantuje funkcjonalności platformy Konkursu w każdej konfiguracji sprzętowej Uczestnika.
  1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Zlecającego i Realizatora, a także a także członkowie rodzin pracownika Realizatora (małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo) oraz Zlecającego.
  2. Komisja sprawuje piecze nad prawidłowością toku Konkursu. Komisja ma decydujące zdanie w przypadkach powstania wątpliwości co to przebiegu Konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne, lecz każdy Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym lub organem administracji państwowej.


4)        Wykonanie Zadania konkursowego

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego polega na:

a)      Wykonanie zdjęcia przez fotobudkę znajdującą się w strefie Ray Ban na Audioriver

b)      Wykonanie czynności, o której mowa w podpunkcie a) jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku

c)       Oznaczeniu prywatnego profilu Uczestnika na zdjęciu, na którym widnieje jego wizerunek

 1. Wykonanie Zadania konkursowego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a)      Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest w pełni świadomy udziału w Konkursie

b)      Uczestnik biorąc udział w Konkursie przenosi prawa do swojego wizerunku  oraz prawa majątkowe na  Realizatora oraz Zlecającego  i tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie prac w Internecie, w druku, bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych na potrzeby  Realizatora i Zlecającego.

c)       Uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem dostępnym na hiro.pl;

d)      Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazywanych wraz z Pracą w celu wzięcia udziału w Konkursie (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Wykonanie Zadania konkursowego jest tożsame z:

a)      przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;

b)     upoważnieniem Realizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konkursie.

 1. Komentarze pod zdjęciami konkursowymi Uczestników zamieszczane są przez nich dobrowolnie i nie stanowią opinii i poglądów Realizatora.

5) Nagrody

 1. Nie jest możliwe przeniesienie przez Laureata prawa do nagrody na osoby trzecie oraz otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego całość lub część wartości nagrody.
 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Nagrodami ufundowanymi przez  Realizatora są:

a)     Mini wzmacniacz dźwięku Ra-Ban o wartości 100 pln

b)      Słuchawki Ray-Ban o wartości 100 pln

 1. Wszystkie nagrody przyznane w konkursie przez Realizatora zostaną powiększone o nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości nagrody, która będzie potrącona i odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Realizatora na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym Realizator złoży stosowną deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Realizator złoży stosowną deklarację do właściwego urzędu skarbowego przy odprowadzeniu podatku od każdej z przyznawanych nagród.

6) Wybór Laureatów,  zawiadamianie Laureatów i wydawanie nagród w Konkursie

 1. Laureatami konkursu zostaje 20 Uczestników, których zdjęcia osiągną najwyższą ilość kliknięć like na Platformie.
 2. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Realizatora o wygranej oraz wyróżnieniu w Konkursie  do 14 dni kalendarzowych od dnia wyboru.
 3. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia Laureata z winy leżącej po stronie Laureata.
 4. Realizator umożliwia odebranie nagrody w swojej siedzibie przy ulicy Chmielnej 7/14, 00-021, Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
 6. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania Laureatowi nagrody, Realizator i Zlecający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Komentarza przesłanego Realizatora przez Laureata.
 7. Nagrody wydawane są Laureatom na koszt Realizatora.

 

7) Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Realizatora. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu do Realizatora. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik powiadamiany jest pisemnie, listem poleconym. Postępowanie reklamacyjne nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestnika na drodze sądowej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

a)      Dane Uczestnika;

b)      Adres Uczestnika;

c)       Numer telefonu kontaktowego z Uczestnikiem;

d)      Adres poczty elektronicznej Uczestnika;

e)      Opis przypadku podlegającego reklamacji;

f)       Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie przez Realizatora danych osobowych zgłaszającego reklamacje, w celu przeprowadzenia postępowania w tej sprawie.

8)Dane osobowe i pliki „cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Realizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Realizatora na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. W ramach podzbioru bazy danych o nazwie 'Prezenty w kampaniach reklamowych’ rejestrowanej do numeru 104281.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Zlecającemu zgłaszany jest przez Realizatora Organizatora Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Każdy, kto przekaże Zlecającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 4. Po zakończonym konkursie wszelkie dane osobowe zgromadzone w konkursie zostaną trwale usunięte przez Realizatora.
 5. Realizator wykorzystuje na Stronie Konkursu pliki „cookies”, które zapisywane są przez serwer Realizatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki poprawiają funkcjonowanie Strony Konkursu. W każdym momencie możliwe jest wyłącznie przez Użytkownika mechanizmu plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Konkursu.

5. Przetwarzaniem danych osobowych ze zbioru Zlecającego na potrzeby Konkursu zajmować się będzie sam Realizator.

9)Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu podczas trwania konkursu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. i udostępniany jest na stronie hiro.pl.
 4. Konkurs nie stanowi gry hazardowej, w szczególności loterii promocyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 – o grach hazardowych.
 5. Realizator konkursu, wydający i przekazujący nagrody zwycięzcom występuje w roli płatnika w zakresie wszystkich podatków, dla których powstaje obowiązek podatkowy.
 6. Realizator przekaże podatek na konto właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowna deklarację podatkową o pobranym podatku.
Rate this post

Lubisz nas? Obserwuj HIRO na Google News